ANALYSE THERMODYNAMIQUE DU PROCESSUS QUI A LIEU DANS LE TUBE DE RANQUE - HILSCH

Autor/autori: Michel FEIDT (Franta) Traian POPESCU, Gheorghe POPESCU, Monica COSTEA

 

DOWNLOAD PDF